“กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการออม งานธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม”

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 งานธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการออมให้กับนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การเปิดบัญชีออมเงินกับทางธนาคารโรงเรียนตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปจะได้รับของสมนาคุณมากมาย กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ และการประกวดแต่งกลอนเกี่ยวกับการออม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมอย่างต่อเนื่อง เห็นคุณค่าของการออมเงิน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนการใช้เงินเป็นสัดส่วน

..โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีและกล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม รวมทั้งการรู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนำกระบวนการต่างๆดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตของนักเรียนในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates