การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 ของครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งที่ 8 ณ ห้องห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมโดยการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ครูผู้ช่วย จำนวน 4 ท่าน คือ นายอรรถสิทธิ์ ภิญโญ นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย นางสาวภราดา วิเชียรดี และนางสาวกิ่งดาว กุลชา ซึ่งมีการนำเสนอผลงานและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน งานที่ได้รับมอบหมาย ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีการแสดงผลงานของนักเรียน การผลิตสื่อการสอน และวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการฯ ทุกท่าน จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ยึดหลักการมีส่วนร่วมและประเมินเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นครู อันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู และเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates