กฟผ.แนะนำการใช้แอปพลิเคชั่น ชำระค่าไฟฟ้า(PEA) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พิมพ์