โครงการยุวชนประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร

พิมพ์

 

 

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรม “โครงการยุวชนประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร” ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร คณะครูและนักเรียนเครือข่ายยุวชนประกันภัย เพื่อให้ยุวชนประกันภัยที่เข้ารับการอบรมในนั้นทราบถึงบทบาทหน้าที่และสามารถเป็นสื่อกลางในการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แก่ประชาชนในท้องถิ่น ให้ได้รับความเข้าใจตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและการประกันภัยประเภทอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่อันจะนำไปสู่การอยู่ดีมีสุขของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป