บริจาคหลอดไฟแก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

พิมพ์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณ บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จำกัด ที่บริจาคหลอดไฟแก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา มูลค่ารวม 81,090 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาท)

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT