Active Learning GPAS 5 Steps โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

พิมพ์

 …เมื่อระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 สหวิทยาเขตพรานลานไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดย ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมในนามประธานสหวิทยาเขตฯ พร้อมคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps แก่คณะครูและบุคลากรสหวิทยาเขตพรานลานไทร ทั้ง 8 โรงเรียน

…การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความรู้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว

…และได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากหลายสถานศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องโสตฯ อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT