ยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

พิมพ์

 

 

 
…เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา นางสาวจรรยา ศรีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.กำแพงเพชร นายวสันต์ นาคมูล นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ สพม.กำแพงเพชร นางสุพรรษา เพชรรัตน์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ สพม.กำแพงเพชร และนางบัวเรือน พงษ์เสือ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพม.กำแพงเพชร
…มีประเด็นการติดตาม ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดสรรงบประมาณนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) การติดตามการดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety Center) และการติดตามค้นหานักเรียนตกหล่น และนักเรียนออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ(พาน้องกลับมาเรียน) ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT