กิจกรรมวันเอดส์โลก

พิมพ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้มีการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ และการอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาให้กับนักเรียนเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคเอดส์ โดยนายธีระวัฒน์ ธรรมวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลพรานกระต่ายและคณะ