“อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบทุนการศึกษาและใบขับขี่” แก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

พิมพ์

 

 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์แก่นักเรียน ผ่านการอบรมในโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ จังหวัดกำแพงเพชร” เนื่องจากในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และสูญเสียเยาวชนของชาติซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติจากสาเหตุดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนจำนวน ๔ รุ่น โดยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชรเป็นรุ่นแรก ปลูกฝั่งให้นักเรียนผู้รับการอบรมมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ถูกต้อง ตามกฎจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และลดอุบัติเหตุทางถนน...

...ทั้งนี้ ท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ มา ณ โอกาสนี้...