กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางพรนภัส เรืองเวช

นางพรนภัส เรืองเวช

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางรุจิรา อุ่นกาศ

นางรุจิรา อุ่นกาศ

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนันท์นภัส อินทร์ป้อม

นางสาวนันท์นภัส อินทร์ป้อม

หัวหน้างานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู

นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู

หัวหน้างานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางชัญญา สุริวงศ์

นางชัญญา สุริวงศ์

หัวหน้างานระดับชั้น

นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ

นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ

หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

นายดิเรก คำชำ

นายดิเรก คำชำ

หัวหน้างานเวรประจำวัน

นายนุกูล ทองตะนุนาม

นายนุกูล ทองตะนุนาม

หัวหน้างานรักษาการณ์และเวรยาม

นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค

นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

นางสาวลำจวน คำบรรลือ

นางสาวลำจวน คำบรรลือ

หัวหน้างานธนาคารขยะรีไซเคิล

นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์

นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์

หัวหน้างานยานพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน

นางภานุรัตน์ เดชะผล

นางภานุรัตน์ เดชะผล

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.สมฤกษ์ บัวพันธ์

ว่าที่ ร.ต.สมฤกษ์ บัวพันธ์

หัวหน้างานTo Be Number One

นายสุริยัน ใจคำติ๊บ

นายสุริยัน ใจคำติ๊บ

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษา

นางสุภรัตน์ รัตนประภา

นางสุภรัตน์ รัตนประภา

หัวหน้างานคณะนักเรียน

นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค

นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย งานสภานักเรียน

นางสาวรัฐชดาพร พงษ์พัฒน์

นางสาวรัฐชดาพร พงษ์พัฒน์

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

นายอรรถสิทธิ์ ภัญโญ

นายอรรถสิทธิ์ ภัญโญ

หัวหน้างานสถานศึกษาสีขาว

นายชาญชัย ศรีอุทัย

นายชาญชัย ศรีอุทัย

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา

นายอนุสรณ์ อ้นชู

นายอนุสรณ์ อ้นชู

หัวหน้างานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นายสำเริง รุ้งกระดี่

นายสำเริง รุ้งกระดี่

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและเฝ้าระวังสารเสพติด

นายอาทร รอกลาง

นายอาทร รอกลาง

หัวหน้างานจราจรและงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านปัญหาสังคม

นางสาวภัทรนัญ กัลปพฤกษ์

นางสาวภัทรนัญ กัลปพฤกษ์

หัวหน้างานบ้านพักนักเรียน

นายสุกรีย์ อุดคนดี

นายสุกรีย์ อุดคนดี

หัวหน้างานประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการ

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates