กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวศิริกุล เก่าราชการ

นางสาวศิริกุล เก่าราชการ

ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสิทธิพงษ์ คำบรรลือ

นายสิทธิพงษ์ คำบรรลือ

หัวหน้างานวางแผนและจัดสรรอัตรากำลังครู

นางลาวัลย์ คล้ายทอง

นางลาวัลย์ คล้ายทอง

หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

นางสาวสุกัญญา ถาวร

นางสาวสุกัญญา ถาวร

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวสุกัญญา ถาวร

นางสาวสุกัญญา ถาวร

หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางลาวัลย์ คล้ายทอง

นางลาวัลย์ คล้ายทอง

หัวหน้างานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ

นายเทอดธานินทร์ เหมุสิขัณฑกะ

นายเทอดธานินทร์ เหมุสิขัณฑกะ

หัวหน้างานควบคุมดูแลการทำงานของแม่บ้าน นักการภารโรง คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย

นางจิตติมา เปียมาลย์

นางจิตติมา เปียมาลย์

หัวหน้างานโภชนาการ

นายเทอดธานินทร์ เหมุสิขัณฑกะ

นายเทอดธานินทร์ เหมุสิขัณฑกะ

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายประทวน บดีรัฐ

นายประทวน บดีรัฐ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสำเริง รุ้งกระดี่

นายสำเริง รุ้งกระดี่

หัวหน้างานด้านระบบน้ำอุปโภคและบริโภค

นายกฤษณะ แสงคำ

นายกฤษณะ แสงคำ

หัวหน้างานสำนักงานและเลขาณุการ

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates