กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายนิกูล เปียมาลย์

นายนิกูล เปียมาลย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายปัฐพงศ์ สารีนาค

นายปัฐพงศ์ สารีนาค

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวสุดสายใจ อินกรัด

นางสาวสุดสายใจ อินกรัด

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้

นายอนุชิต อินทเสน

นายอนุชิต อินทเสน

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

นางสาวปิยสรวง กุลมาลา

นางสาวปิยสรวง กุลมาลา

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายสุเทพ สอนนิล

นายสุเทพ สอนนิล

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและงานเทคโนโลยี

นางสาวสุนันทา พรมมาก

นางสาวสุนันทา พรมมาก

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา และจัดทำสำมะโนผู้เรียน

นายชูชาติ อินทพงษ์

นายชูชาติ อินทพงษ์

หัวหน้างานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายนเรศ สดชื่น

นายนเรศ สดชื่น

หัวหน้างานรับนักเรียน

นางภานุรัตน์ เดชะผล

นางภานุรัตน์ เดชะผล

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชูชาติ อินทพงษ์

นายชูชาติ อินทพงษ์

หัวหน้างานดนตรีไทย

นายสุกรีย์ อุดคนดี

นายสุกรีย์ อุดคนดี

หัวหน้างานดนตรีสากล

นางนงนุช ไชยโยกาศ

นางนงนุช ไชยโยกาศ

หัวหน้างานส่งเสริมกีฬา

นางสาวปิยสรวง กุลมาลา

นางสาวปิยสรวง กุลมาลา

หัวหน้างานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายกฤษณะ แสงคำ

นายกฤษณะ แสงคำ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางนงลักษณ์ ปฐมธรรมการ

นางนงลักษณ์ ปฐมธรรมการ

หัวหน้างานสถานศึกษาพอเพียง

นางวิรัติ ผักใหม่

นางวิรัติ ผักใหม่

หัวหน้างานผลิตสื่อ และเอกสารสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวกิ่งดาว กุลชา

นางสาวกิ่งดาว กุลชา

หัวหน้างานหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

นายกฤษณะ ทัศนียานนท์

นายกฤษณะ ทัศนียานนท์

หัวหน้างานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวภัทรนัญ กัลปพฤกษ์

นางสาวภัทรนัญ กัลปพฤกษ์

หัวหน้างานสารบรรณฝ่ายวิชาการ

นายนเรศ สดชื่น

นายนเรศ สดชื่น

หัวหน้างานสำนักวิชาการ

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates