.....กองพันนักศึกษาวิชาทหาร   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม....
โครงการ

Free Clock
Google
หน่วยราชการ
ผังการจัดสายการบังคับบัญชาส่วนล่าง
ผังการจัดสายการบังคับบัญชาส่วนบน
กองพันนักศึกษาวิชาทหาร   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
....โครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน....
By    Nipon   Bodeerat
         Nipan   Bodeerat
Email:nipon_002@hotmail.com
ร่วมจิตสร้างวินัย  ภาพลักษณ์ใหม่