.....กองพันนักศึกษาวิชาทหาร   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม....
โครงการ

Free Clock
Google
หน่วยราชการ
ผังการจัดสายการบังคับบัญชาส่วนล่าง
ผังการจัดสายการบังคับบัญชาส่วนบน
กองพันนักศึกษาวิชาทหาร   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
....โครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน....
By    Nipon   Bodeerat
         Nipan   Bodeerat
Email:nipon_002@hotmail.com
ผังการจัดสายการบังคับบัญชาส่วนบน
นายแก้ว     เจริญสุข
ผอ. / ผบ.พัน

นายสำเริง    ชังคะนาค
รอง ผอ. / รอง ผบ.พัน

นายสมศักดิ์   เกียรติสุดาเกื้อกูล
( ฝอ.5(กิจการพลเรือน)        

นายประทวน      บดีรัฐ
( ฝอ.3(ยุทธการ)                

นายอาทร    รอกลาง                  
( ฝอ.5(กิจการพลเรือน)                        
   นายสมานพันธ์   คำชู                   
         (ฝอ.2(การข่าว)                        


นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ                      
ฝ่ายงบประมาณ                         


นายสุรชัย    อือนอก     
ฝอ.5(กิจการพลเรือน)นายสำเริง   รุ้งกระดี่
    ฝอ.5(กิจการพลเรือน)