.....กองพันนักศึกษาวิชาทหาร   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม....
โครงการ

Free Clock
Google
หน่วยราชการ
ผังการจัดสายการบังคับบัญชาส่วนล่าง
ผังการจัดสายการบังคับบัญชาส่วนบน
กองพันนักศึกษาวิชาทหาร   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
....โครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน....
By    Nipon   Bodeerat
         Nipan   Bodeerat
Email:nipon_002@hotmail.com
ผังการจัดสายการบังคับบัญชาส่วนล่าง
นศท.ชัชชล      ถาวร
       หน.กองพัน

นศท หญิง.รุจิรา    ทศพล
รอง หน.กองพัน


นศท.สมศักดิ์      เอี่ยมสี                                         
         หน.กองร้อย                                

นศท.อดิสรณ์ รัตนสิงห์                                  
        หน.กองร้อย        

นศท.ธีรวัต      นึกถูก
     หน.กองร้อย

  นศท.ปริวัฒน์     บดีรัฐ         
         หน.หมวด                         นศท.วราพล    เภตรา    
         หน.หมวด                         
    นศท.ณัฐพล     ขอนทอง
            หน.หมวด   นศท.ภูตะวัน  คชรัตน์    
         หน.หมวด


       นศท.สายฝน  รุกขชาติ
         หน.หมวด