.....กองพันนักศึกษาวิชาทหาร   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม....
โครงการ

Google
หน่วยราชการ
ผังการจัดสายการบังคับบัญชาส่วนล่าง
ผังการจัดสายการบังคับบัญชาส่วนบน
กองพันนักศึกษาวิชาทหาร   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
....โครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน....
By    Nipon   Bodeerat
         Nipan   Bodeerat
Email:nipon_002@hotmail.com
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) หรือนิยมเรียกว่า รด. (ย่อจาก "รักษาดินแดน") เป็นกำลังสำรองของกองทัพไทยที่ฝึกหัดจากเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)   กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเป็นกิจกรรมที่จำเป็นจะต้องอาศัยความมีระเบียบวินัยของ ผู้เรียนเป็นหัวใจหลัก โดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนในส่วนต่าง ๆ ปลูกป่าในสถานที่สำคัญของชุมชน ปลูกป่าตามวัดต่าง ๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ในส่วนต่าง ๆ  ฝึกสภาพจิตใจ ฝึกความอดทน และฝึกความมีระเบียบวินัย เพื่อจะเป็นกำลังเยาวชนที่มีประสิทธิภาพของสังคมต่อไป เห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อเป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน กองทัพบก และเป็นเยาวชนต้นแบบที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติต่อไป
ทักษะกระบวนการ นักเรียนมีความเป็น ระเบียบวินัย  มีความอดทน  มีจิตเป็นสาธารณะ  มีความรักในชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
       เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด  ในการเป็นรากฐานการดำรงชีวิตในอนาคตข้างหน้า  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของผู้คนในอำเภอพรานกระต่าย         ที่ได้ให้การศึกษาอบรมผลิตเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพทางการศึกษา ออกไปรับใช้ชาติมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี
              ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการฝึกกำลังสำรองของชาติ เพื่อให้เป็นกำลังสำรองของทหารประจำการ ในคราวที่ประเทศชาติมีความจำเป็น  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจึงได้จัดโรงเรียนหนึ่งที่ได้เสนอนโยบายดังกล่าว   โดยได้จัดให้มีการเรียนรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารขึ้นเป็นครั้งแรก  เมื่อ  ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๐
               ต่อมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕       นโยบายของกรมรักษาดินแดนในขณะนั้นต้องการให้มีการจัดตั้งกรมการนักศึกษาวิชาทหารกระจายไปตามศูนย์ฝึก หรือสถานศึกษาต่าง ๆ   เพื่อผลงานด้านมวลชนและเป็นขวัญกำลังใจ  ตลอดจนเพื่อความสะดวกในกรณีที่ใช้ในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ หรือกรณีฉุกเฉิน และอุบัติภัยต่าง ๆ    
               ในการนี้  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม     ซึ่งเป็นสถานศึกษาในส่วนกลาง   ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ และมีความพร้อมทั้งสถานที่ และกำลังพล จึงได้เสนอนโยบายของหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง  ศูนย์ฝึกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดตั้งกรมนักศึกษาวิชาทหารโดยใช้หลักการจัดหน่วยทหารมาเป็นแนวทางดำเนินการ  และเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักศึกษาวิชาทหารจำนวนมาก จึงไม่มีโรงเรียนร่วมศูนย์ โดยมีการจัดหน่วยดังนี้
- กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  ประกอบด้วย กองบังคับการกรมและ ๑ กอง พันนักศึกษาวิชาทหาร
             - ๑ กองพันนักศึกษาวิชาทหาร               จัด  ๓   กองร้อยนักศึกษาวิชาทหาร
             - ๑ กองร้อยนักศึกษาวิชาทหาร             จัด  ๕   หมวดนักศึกษาวิชาทหาร
             - ๑ หมวดนักศึกษาวิชาทหาร                จัด  ๕   หมู่นักศึกษาวิชาทหาร
โดย กรมนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม     มีหน้าที่ในการปกครอง บังคับบัญชา นักศึกษาวิชาทหาร      อำนวยการประสานงาน  กำกับดูแลการฝึกตลอดการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร            ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปัจจุบันมี นาย แก้ว     เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  ทำหน้าที่ผู้บังคับกรมนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  โดยมี  นายอาทร   รอกลาง  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
       
          กรมนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  ได้จัดการฝึกทบทวนให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  เป็นประจำทุกสัปดาห์     โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด   เพื่อสร้างความพร้อม    และมีระเบียบวินัย   ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร          วิ่งมีผลสนับสนุนงานด้านการปกครองของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมตามโครงการ  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  แข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน
๑. โครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติ" :    กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 เพื่อให้การเข้าแถว ในตอนเช้าเป็นระเบียบเรียบร้อย แสดงความรัก  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  อย่างเข้มแข็งจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยา
๒. โครงการเข้าคิว :  จัดให้มีกิจกรรมการรู้จักเข้าคิว  ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และ นักเรียนทั่วไป ของโรงเรียน เช่น   การเข้าคิวซื้ออาหาร  ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ปลูกฝัง และสร้างความมีระเบียบวินัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ   ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  พร้อมกับขยายผลไปยังนักเรียนทั่วไปของโรงเรียน
๓. สนับสนุนงานปกครองของโรงเรียน : จัด         นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓  สนับสนุนงานปกครองของโรงเรียนโดยจัดให้เป็นผู้ตรวจวินัย        ตรวจยอดกำลังพล  การแต่งกาย  ขอนักศึกษาวิชาทหาร  ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
ตามภารกิจ  ที่ได้รับมอบ จากกรมนักศึกษาวิชาทหาร  พร้อมจัดตั้งนักศึกษาวิชาทหารหน่วยเตรียมพร้อม  สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน
  ๔. การช่วยเหลือด้านการจราจร    :  จัดนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการอบรมด้านการจราจร            โดยประสานการปฏิบัติกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร     มณฑลทหารบกที่ ๒๑  นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการอบรมจะทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านการจราจรให้กับนักเรียนของโรงเรียนในภาคเช้า และภาคเย็นของทุกวัน    รวมทั้งให้การช่วยเหลือการจราจรในงานต่าง ๆ  ตามที่ได้รับการร้องขอ
๕. การพี่ฝึกน้อง   เมื่อนักศึกษาวิชาทหาร มีความเป็นระเบียบวินัยและความเข้มแข็ง ก็จะนำไปสู่แบบอย่างที่ดี แก่บรรดาน้อง ๆที่อยู่ในโรงเรียน  ช่วยแบ่งเบา ภาระคณะครูอาจารย์ ในการฝึกระเบียบวินัย แก่นักเรียนทั้งโรงเรียน
๖. ความสำเร็จการปฏิบัติงานของ กรมนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
  : ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง     ทำให้นักศึกษาวิชาทหาร มีแนว
ทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง  เน้นความมีระเบียบวินัย   และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก   ผู้บังคับบัญชาระดับสูง     ที่ได้ให้ความสำคัญของกิจกรรมนี้จนทำให้กรมนักศึกษาวิชาทหาร       มีความพร้อมในทุกด้าน     ทั้งบุคลากรอาคารสถานที่อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกต่าง ๆ  จนทำให้การฝึกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง   ไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก       มีความวิริยะอุตสาหะ  ตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรม         ส่งให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย   ที่สำเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ    มีจิตใจที่เข้มแข็ง  ร่างกายที่สมบูรณ์  
และที่สำคัญที่สุด  คือ  มีวินัยในตนเอง

นักศึกษาวิชาทหาร