สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนดลยี
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ต.ถ้าระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110